• 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: 3137 Laguna Street

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: -1" OR 2+347-347-1=0+0+0+1 --

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: ................windowswin.ini

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: 3137 Laguna Street

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: 3137 Laguna Street

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس:

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: if(now()=sysdate(),sleep(18),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(18),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(18),0))OR"*/

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: ..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: 3137 Laguna Street

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: 3137 Laguna Street

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: (select(0)from(select(sleep(27)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(27)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(27)))v)+"*/

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: /.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: 3137 Laguna Street

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: 3137 Laguna Street

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: '"()

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: 1 waitfor delay '0:0:27' --

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: 3137 Laguna Street

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس: 3137 Laguna Street

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

 • 1

  1

  جزییات 1
  آدرس:

  تلفن : 555-666-0606 , 987-65-4329

صفحه 8 از 84